Thông báo về việc Quyết toán hoa hồng Tháng 10 năm 2021

1.     Gộp kỳ Tạm ứng hoa hồng lần thứ 4 của Tháng 10 năm 2021 vào kỳ Quyết toán hoa hồng Tháng 10 năm 2021 

Trên cơ sở kết quả bán hàng của toàn bộ các Cộng tác viên trên Kết Nối trong Tháng 10 năm 2021 và số dư hoa hồng tại thời điểm Tạm ứng hoa hồng lần thứ 4 (ngày 28 tháng 10 năm 2021), Kết Nối thông báo tới các Cộng tác viên về việc gộp kỳ Tạm ứng hoa hồng lần thứ 4 vào kỳ Quyết toán hoa hồng Tháng 10 năm 2021 vì một số lý do: Nếu Kết Nối tiến hành Tạm ứng hoa hồng lần thứ 4, hầu hết các Cộng tác viên nếu được thanh toán kỳ này sẽ không đủ điều kiện nhận Quyết toán hoa hồng Tháng 10 năm 2021 (Điều kiện số dư hoa hồng tại thời điểm cuối tháng từ 300.000đ).

Do đó, để đảm bảo có thể thanh toán toàn bộ số dư hoa hồng của Cộng tác viên, Kết Nối sẽ tiến hành gộp các khoản tạm ứng được thanh toán vào kỳ Quyết toán hoa hồng Tháng 10 năm 2021. Kết Nối sẽ bắt đầu thanh toán khoản Quyết toán hoa hồng Tháng 10 năm 2021 từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2021.

2.     Gửi yêu cầu kiểm tra đơn hàng

Để đảm bảo tốc độ chi trả cho Cộng tác viên, Kết Nối sẽ chỉ tiếp nhận các yêu cầu kiểm tra đơn hàng của đơn hàng Tháng 10 năm 2021 tới hết ngày 05 tháng 11 năm 2021.

Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body