Chính sách hoa hồng

Ketnoi.mobifone.vn luôn mang đến cho Cộng tác viên chính sách ưu đãi tốt nhất trong các hình thức bán hàng hiện tại.

I. Hoa hồng chương trình affiliate marketing

Với từng sản phẩm dịch vụ, và theo từng chiến dịch mà cộng tác viên sẽ được hưởng hoa hồng tương ứng cho việc cung cấp sản phẩm dịch vụ đó. Cộng tác viên không bị giới hạn về mức hoa hồng tối đa nhận được khi cung cấp sản phẩm dịch vụ từ Kết Nối. Ngoài ra, Kết Nối triển khai các chương trình khuyến khích bán hàng theo từng thời gian cụ thể.

Cộng tác viên sau khi đăng nhập hệ thống, sẽ xem được mức hoa hồng cụ thể cho mỗi sản phẩm dịch vụ. Hoa hồng được niêm yết công khai và các thay đổi sẽ được thông báo tới cộng tác viên thông qua email.

II. Quy định về thanh toán hoa hồng

1. Thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán bao gồm hình thức thanh toán và thông tin thụ hưởng của Cộng tác viên. Thông tin thanh toán của Cộng tác viên được đảm bảo bảo mật bởi Kết Nối.

Để đảm bảo quyền lợi của Cộng tác viên, Kết Nối chỉ thực hiện thanh toán khi thông tin người thụ hưởng trùng khớp với thông tin cá nhân mà Cộng tác viên đã cung cấp cho Kết Nối. Trường hợp thông tin người thụ hưởng khác với thông tin cá nhân mà Cộng tác viên đã cung cấp, mọi quyền lợi của Cộng tác viên được Kết Nối bảo toàn cho tới khi Cộng tác viên cập nhật đầy đủ thông tin.

2. Tạm ứng hoa hồng

Từ ngày 01/01/2022, cộng tác viên sẽ được xem xét thanh toán tạm ứng hoa hồng phát sinh trong tháng vào các ngày mồng 5 – 10 – 15 – 20 và 25 hàng tháng. Kết Nối sẽ thanh toán tạm ứng số tiền bằng 100% giá trị hoa hồng phát sinh trong tháng chưa thanh toán tới thời điểm 23h59’ các ngày nêu trên. Phần hoa hồng phát sinh trong tháng còn lại sau các lần tạm ứng sẽ được chốt lại vào ngày cuối cùng của tháng và sẽ được Kết Nối quyết toán cho cộng tác viên.

+ Điều kiện chi trả: số dư hoa hồng phát sinh trong tháng đạt mức ≥ 300.000đ tại thời điểm tổng hợp dữ liệu.

+ Thời điểm tổng hợp dữ liệu: 23h59 các ngày 5-10-15-20-25 hàng tháng.

+ Hình thức chi trả: Chuyển khoản.

+ Thời gian thực hiện tạm ứng: trong vòng 3 ngày tiếp theo không tính ngày lễ

3. Quyết toán hoa hồng

Giá trị hoa hồng phát sinh trong tháng sẽ được Kết Nối quyết toán và được thanh toán 1 lần cho Cộng tác viên. Giá trị hoa hồng quyết toán bao gồm cả số dư các tháng trước đó và không bao gồm số hoa hồng đã được tạm ứng trong tháng.

+ Điều kiện chi trả: Giá trị hoa hồng quyết toán ≥ 300.000đ. Trường hợp giá trị hoa hồng quyết toán < 300.000đ, hoa hồng sẽ được kết chuyển sang kỳ quyết toán hoa hồng tháng kế tiếp.

+ Thời điểm tổng hợp dữ liệu: 23h59 ngày cuối cùng của tháng.

+ Hình thức chi trả: Chuyển khoản.

+ Thời gian thực hiện chi trả: Chậm nhất ngày 20 của tháng liền kề tháng quyết toán.

III. Quy định về Thuế

1. Các quy định chung

Kết Nối luôn đảm bảo việc Cộng tác viên thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế theo các quy định của pháp luật đối với các khoản thu nhập của Cộng tác viên nhận được từ Kết Nối.

Nghĩa vụ về thuế được áp dụng cho tất cả các thu nhập của Cộng tác viên nhận được từ Kết Nối, bao gồm các khoản hoa hồng phát sinh từ hoạt động của Cộng tác viên và các khoản khuyến khích khác.

Thu nhập Cộng tác viên nhận được từ Kết Nối là phần thu nhập đã trừ các loại thuế, phí mà Cộng tác viên được Kết Nối nộp thay theo quy định của pháp luật

2. Các quy định cụ thể

a) Đối với Cộng tác viên là Cá nhân

Kết Nối thực hiện các nghĩa vụ về thuế thay cho Cộng tác viên (là Cá nhân) theo quy định của pháp luật, cụ thể, Kết Nối nộp thay 10% đối với các giao dịch thanh toán hoa hồng và thanh toán khuyến khích từ 2 triệu đồng/lần thanh toán trở lên (theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính).

Cộng tác viên có nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thường niên và kê khai thu nhập theo quy định của pháp luật, trong đó bao gồm thu nhập nhận được từ Kết Nối.

Kết Nối sẽ cung cấp các chứng từ liên quan đến nghĩa vụ thuế mà Kết Nối đã thực hiện thay cho Cộng tác viên theo quy định của pháp luật để Cộng tác viên sử dụng cho việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Các chứng từ bản mềm được gửi tới Cộng tác viên thông qua email được đăng ký. Các chứng từ bản cứng tương ứng sẽ được gửi tới Cộng tác viên theo địa chỉ mà Cộng tác viên yêu cầu.

Lưu ý: Mức thuế thu nhập cá nhân mà Kết Nối nộp thay là 10% theo quy định của pháp luật. Trường hợp mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Cộng tác viên tính trên tổng thu nhập phải chịu thuế của Cộng tác viên từ tất cả các nguồn lớn hơn 10% thì Cộng tác viên sẽ phải nộp bổ sung khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân của mình.

b) Đối với Cộng tác viên là Hộ kinh doanh cá thể

Kết Nối thực hiện các nghĩa vụ về thuế thay cho Cộng tác viên (là Hộ kinh doanh cá thể) theo quy định của pháp luật, cụ thể, Kết Nối nộp thay 7% cho toàn bộ phần thu nhập mà Cộng tác viên nhận được, trong đó 5% thuế giá trị gia tăng và 2% thuế thu nhập cá nhân (theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính).

Để đăng ký tham gia Kết Nối với tư cách Hộ kinh doanh cá thể, Cộng tác viên gửi yêu cầu tới Kết Nối thông qua hotline hoặc email và ký kết thỏa thuận hợp tác trên cơ sở các điều khoản sử dụng đã đồng ý khi đăng ký tham gia Kết Nối.

c) Đối với Cộng tác viên là Doanh nghiệp

Kết Nối không có nghĩa vụ về thuế phải thực hiện thay nào đối với Cộng tác viên (là Doanh nghiệp) theo quy định của pháp luật.

Để đăng ký tham gia Kết Nối với tư cách Doanh nghiệp, Cộng tác viên gửi yêu cầu tới Kết Nối thông qua hotline hoặc email và ký kết thỏa thuận hợp tác trên cơ sở các điều khoản sử dụng đã đồng ý khi đăng ký tham gia Kết Nối.

 

Đăng ký làm CTV
Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body