Giới thiệu chung
  Tai nạn về điện luôn tiềm ẩn xung quanh cuộc sống sinh hoạt, làm việc của con người. Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện của PVI sẽ mang đến giải pháp cho toàn bộ gia đình của bạn. Chỉ cần 1 người mua, các thành viên còn lại đều được bảo vệ.
  Giá
  Từ 28000 đ / Năm
  Quyền lợi

  ✓ Thương tật tạm thời do tai nạn điện: Bồi thường tới 40 triệu đồng/người. Không giới hạn số người. 

  ✓ Thương tật vĩnh viễn do tai nạn điện: Chi trả theo tỷ lệ thương tật của từng thành viên trong hộ. 

  ✓ Tử vong do dòng điện gây ra: Bảo hiểm chi trả tối đa tới 40 triệu đồng/người.


Hotline: 0898061234
Thông báo Mới
Some text inside the toast body